Od 2019 – lider naukowy obszaru węzłowego Polityka regulacyjna w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, (nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł.). Kierowanie 9. osobowym zespołem ekonomistów i ekonometryków.

Od 2019 r. – ekspert w projekcie „GOSPOSTRATEG – otoGOZ”, pn. „Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej)”, projekt finansowany lub dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
GOSPOSTRATEG1/387784/24/NCBR/2019

2014-2016 – ekspert w projekcie „Podejście neoweberowskie w zarządzaniu publicznym – w kierunku budowy paradygmatu” 2013/11/B/HS4/01064, Narodowe Centrum Nauki, Programu OPUS (2014-2016).

2016 r. – ekspert w projekcie „Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji regionalnych na rozwój gospodarczy Małopolski”, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 2017 r. ekspert ds. przedsiębiorczości w projekcie „Opracowanie metodologii badania – monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz wskaźnika dojrzałości innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wraz z narzędziami badawczymi” finansowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

2019 -2020 kierownik 10. osobowego zespołu ekonomistów i ekonemetryków prowadzącego badania w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii KlastER” (lider projektu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, współwykonawcy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych). Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19.

 2005 -2006 r. kierownik projektu „Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich” . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego – „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.

2005-2006 – ekspert w projekcie „Rynek innowacji w Małopolsce” realizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

2006 -2008 – ekspert w projekcie „Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski” realizowanym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Projekt ten, będący regionalnym uzupełnieniem działań prowadzonych w ramach Narodowego Programu Foresight Polska 2020, realizowany był poprzez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczo-Hutniczą.

2012 -2014 – ekspert ds. weryfikacji planów rozwoju w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania realizowanym przez Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

1997-1998 – ekspert  w projekcie „Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe”, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu INCO- Copernicus. W jego ramach prowadziłem badania dotyczące sektora motoryzacyjnego.